Over Aardmanneke

Nederlands

Energieën en multidimensionaliteit.

Voor de meeste mensen komen deze onderwerpen voort uit fantasie en science fiction. Voor mij is het wetenschap en feitelijkheden. Sinds mijn kindertijd heb ik vele vormen meegemaakt van wat andere geest-ontmoetingen, ufo-ontmoetingen, allerlei soorten magie en contacten met andere entiteiten zouden kunnen noemen. Ook ervaringen met uit het lichaam treden (in waak-toestand) en lucide dromen. Veel om te verwerken in een mensenleven.  Die ervaringen waren heel moeilijk uit te leggen of te delen met mijn familie of anderen voor een lange tijd.  Toen ik 22 was, had ik het geluk om mensen te ontmoeten die dezelfde of soortgelijke ervaringenhadden en bepaalde zaken konden bevestigen. Ik voel me erg verbonden met de natuur, met haar elementen en de Elementalen die daarbinnen leven. Ik ben geïnteresseerd in Hybriden. Dit zijn mensen met een andere ziel. Zoals ik. Ik ben een EL-Hybride. Ik ben oprecht als ik praat over (her) incarnaties. Ik heb herinneringen aan sommige vorige levens hier op Gaia, maar mijn ware oorsprong en erfenis zijn er niet. Ik wist dat al sinds mijn kindertijd.

Universele energie is neutraal, de wereld kan haar bestemming veranderen.

Studies

Ik heb verschillende cursussen en studies gevolgd in Energetisch werken en ik ben nog steeds bezig met het bestuderen van de traditionele kunst van Natuurmagie en traditional witchcraft (geen occulte wicca).  Niet alles heeft echter mijn aandacht of interesse. Ik hou niet van op Ego gebaseerde energetische manipulaties wat ons dagelijks omringd. Ik ben me bewust van de kracht van rode en zwarte kunsten. Ik ben sterk bewust van de kracht van de Geest, Intenties en Dromen. Ik concentreer me op de combinatie van de moderne manier van leven, het grotere bewustzijn, de herverbinding met de natuur en de kosmos. Daarin is veel ware Magie te vinden.

English

Energies and multidimensionality.

For most people these subjects are from fantasy and science fiction.  For me it is science and is fact based. Since my childhood I have experienced many forms of what other would call spirit encounters, ufo encounters, all sorts of magic and contacts with other entities. Also out of body experiences (while awake) and Lucid dreaming.  Al lot to cope in a human’s life.
This was very hard to explain or share with my family or others for a long time.  At the age of 22 I was lucky to meet people that could confirm the same or sort-like experiences.   I feel very connected to Nature, it’s elements and the elementals living within. I am interested in Hybrids. These for exampe are humans with a different Soul.  Like me. I’m an EL-hybrid.
I am sincere when I talk about (re)incarnations. I have memories of some past lives here on Gaia but it is not my true origin and my inheritance is not here. I knew that since childhood.

Universal energy is neutral, the world can change it’s destiny.

Studies

I’ve followed several courses and studies in Energetic work and I am still studying the traditional arts of Natural magic and traditional witchcraft (not occult wicca). Not everything has my attention or interest though.  I don’t like Ego based energetic manipulations that surrounds us daily.  I am aware of the power of red and black arts. I am aware of the power of the mind, intentions and dreams.  I am focussing on the conjunction between the modern time way of living, the bigger consciousness, re-connection with Nature and the Cosmos. In that there is lots of true Magic be found.